ارسال و دریافت پیامک

  برطرف شدن مشکل کاهش سرعت ارسال پیامک

تاريخ ثبت : ۲۱ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۶ و ۴۳ دقیقه

مشکل کاهش سرعت ارسال و  دریافت پیامک برطرف گردید