ارسال و دریافت پیامک

  افزایش مالیات ارزش افزوده به ۵ ٪

تاريخ ثبت : ۵ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۲۱ و ۰۴ دقیقه

مالیات ارزش افزوده به ۵ ٪ افزایش یافت